Ga naar de inhoud

VERVOER EN PARKEREN - ’10 JAAR Q THX TO YOU’

Maastricht

De exacte locatie van het evenement is Van Hasseltkade/Maaspromenade (ter hoogte van de Wilhelminabrug) in Maastricht. De evenementlocatie bevindt zich op ongeveer een kwartier lopen van het centraal station van Maastricht. Kom je met de auto? Je parkeert het beste in Mosae Forum (Maasboulevard 40, Maastricht).

Amsterdam

Locatie: Gevleweg, Houthavens Amsterdam 
Openbaar vervoer: de locatie bevindt zich op ongeveer 20 minuten van Amsterdam CS. Neem bus 48 of 22 vanaf CS/Nicolaaskerk. Uitstappen bij Nova Zemblastraat. Vervolgens loop je 5 minuten richting de locatie.
Parkeren: kom je met de auto/ fiets, navigeer dan naar Haparandaweg, Amsterdam en volg vanaf daar de bordjes richting P.

 

HUISREGELS - ’10 JAAR Q THX TO YOU’

Toepasselijkheid
1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt op het schip en het evenemententerrein van ‘10 jaar Q THX TO YOU’.

Algemeen

2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

- Indien de Bezoeker één of meer van de bepalingen zoals genoemd in deze Huisregels overtreedt en/of indien Organisator dit naar eigen oordeel of discretie nodig acht ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement, dan is Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren, de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, de Bezoeker te verwijderen van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, de Bezoeker over te dragen aan de politie en/of vergoeding van eventuele geleden of nog te lijden schade te vorderen. Dit geldt ook voor een Bezoeker die kleding, teksten of andere uitingen draagt welke volgens Organisator aanstootgevend, discriminerend of beledigend zijn of anderszins tot onrust of agressie kunnen leiden.

-Een ieder die ‘10 jaar Q THX to YOU’ bezoekt is zich ervan bewust dat het evenement op een schip en gedeeltelijk op de kade afspeelt. Houdt rekening met schoeisel en zorg dat je op veilige afstand van het water blijft. Het is niet toegestaan te zwemmen in de buurt van het schip.

Toegang tot ’10 jaar Q THX TO YOU’

3. Toegang tot ’10 jaar Q THX TO YOU’ is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door ’10 jaar Q THX TO YOU’ afgegeven autorisatie. De door ’10 jaar Q THX TO YOU’ afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. 
Op verlangen van door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken. 4. Het Toegangsbewijs geeft de Bezoeker het recht tot toegang tot ’10 jaar Q THX TO YOU’ op vertoon van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs. Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs uitsluitend indien het Toegangsbewijs is aangeschaft bij
Organisator of bij een door Organisator erkend verkoopadres.

Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het Toegangsbewijs automatisch zijn geldigheid.

- Het is de Bezoeker niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en/of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden.


- Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van ’10 jaar Q THX TO YOU’ dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.
- Organisator heeft het recht om de Bezoeker - althans de Bezoeker is verplicht om zich - voorafgaand aan het betreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren.

5. Een ieder die zich in ’10 jaar Q THX TO YOU’ bevindt, moet zich kunnen legitimeren. 

 6. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert ’10 jaar Q THX TO YOU’ een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Na 19:00 uur hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.  

7. De door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich in ’10 jaar Q THX TO YOU’ bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het evenement, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen ’10 jaar Q THX TO YOU’ gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen ’10 jaar Q THX TO YOU’ wanneer daartoe aanleiding is. Binnen ’10 jaar Q THX TO YOU’ verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

 8. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: 
a. Etens- en drinkwaren; 
b. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (vuur)wapens, messen, glas en/of blik, plastic flessen; 
c. (soft/hard)drugs en alcohol; 
d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; 
e. spuitbussen, sprays etc
e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.; 
f. (huis)dieren; 
g. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur; 
h. selfie sticks, goPro’s en aanverwante voorwerpen
g. en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ en de door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde. 
Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. In beslaggenomen zaken worden niet
geretourneerd, maar vernietigd door Organisator en/of een door Organisator aangewezen derde.

 


9. De organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot ’10 jaar Q THX TO YOU’ te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.  

Op het terrein en  het schip van ’10 jaar Q THX TO YOU’


10. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond ’10 jaar Q THX TO YOU’. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan tabak te kopen. Door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen personen zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs of een door ’10 jaar Q THX TO YOU’ uitgegeven (18+) polsbandje te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot de Q-Kade worden ontzegd.

 11. Het is niet toegestaan op het schip van  ’10 jaar Q THX TO YOU’ te roken. Op de kade is roken toegestaan, gelieve peuken in de daarvoor bestemde asbakken te deponeren.

 

12. Het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.  

13. Het is verboden in staat van dronkenschap ’10 jaar Q THX TO YOU’ te betreden of in ’10 jaar Q THX TO YOU’ aanwezig te zijn.  

14. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.

 15. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden over de reling te hangen of klimmen, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de organisatie een verstoring van de orde (kan) opleveren.  

16. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van ’10 jaar Q THX TO YOU’ is niet toegestaan.  

17. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in ’10 jaar Q THX TO YOU’ en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’.  

18. ’10 jaar Q THX TO YOU’ en de organisator van een evenement (na toestemming van ’10 jaar Q THX TO YOU’) zijn gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken. ’10 jaar Q THX TO YOU’ is gerechtigd om deze opnamen te projecteren op het LED scherm aan de buitenzijde van ’10 jaar Q THX TO YOU’. Bovendien is ’10 jaar Q THX TO YOU’ gerechtigd om deze opnamen voor haar eigen doeleinden te gebruiken en beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners. De organisator van een evenement is (na toestemming van ’10 jaar Q THX TO YOU’) gerechtigd om de opnamen van haar evenement naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook.

 

19. ’10 jaar Q THX TO YOU’ zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het
aangekondigde tijdschema en de aangekondigde line-up zal worden uitgevoerd. Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin.

- De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

- Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten.

 


20. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

 Calamiteiten 

21. Een ieder die zich op het schip of de kade van ’10 jaar Q THX TO YOU’ bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

 22. De organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ is gerechtigd om het terrein van ’10 jaar Q THX TO YOU’ te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.  

Beveiliging 

23. De (camera)systemen in ’10 jaar Q THX TO YOU’ registreren 24 uur per dag. De organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ stelt op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.
Geen schadevergoeding 

24. Het bezoeken van ’10 jaar Q THX TO YOU’ geschiedt geheel op eigen risico. ’10 jaar Q THX TO YOU’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. ’10 jaar Q THX TO YOU’ is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit om een evenement af te gelasten. Organisator adviseert de Bezoeker uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens het Evenement. 

Ontzegging toegang, verwijdering en boete 
25. De door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan het huisreglement houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit ’10 jaar Q THX TO YOU’ te verwijderen. Deze personen zijn bovendien aan ’10 jaar Q THX TO YOU’ een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd het recht van ’10 jaar Q THX TO YOU’ op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd.  

26. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van ’10 jaar Q THX TO YOU’ aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.  

Persoonsgegevens
27. ’10 jaar Q THX TO YOU’ verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.  

Wijziging 

28. ’10 jaar Q THX TO YOU’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van ’10 jaar Q THX TO YOU’ te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Dit evenement is een productie van DVP Europe Eventmarketing in opdracht van Q-music.